Доробок викладачів циклової комісії

Скиданчук О.М. :

Скиданчук О. Методичні вказівки щодо виконання СРС з предмета «Українська мова» для студентів І-ІІ курсів спеціальність «Правознавство», «Дизайн».-Івано-Франківськ: НАІР,2015.-64с.

Скиданчук О. Підготовка до контрольних робіт з укр. літ. для студентів І-ІІ курсів.-Івано-Франківськ: НАІР,2017.-171с.

Скиданчук О. Тематичні контрольні роботи з укр. літ. для студентів І-ІІ курсів.-Івано-Франківськ: НАІР, 2017.-123с.

Скиданчук О., Багрій М.  Дослідження із суспільних наук у 2018 році: матеріали Всеукраїнської ХV науково-практичної конференції. – Наукова ініціатива «Універсум»

Скиданчук О. Підготовка до контрольних робіт з української літератури для студентів І-ІІ курсів.- Івано-Франківськ: НАІР, 2020.-184с. (У співавторстві з Багрій М.А.)

Скиданчук О. Особливості художнього мислення Осипа Турянського: типологічний аспект: матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції .– Вип.8. – Білорусь.–2019р.

Скиданчук О. Збірник вправ і тестових завдань з укр. мови для студентів І курсу.- Івано-Франківськ: НАІР, 2020.-91с.

Скиданчук О. Збірник вправ і тестових завдань з укр. мови для студентів ІІ курсу.- Івано-Франківськ: НАІР, 2020.-84с.

Скиданчук О. Власна методична розробка: «Підготовка студентів фахової передвищої освіти до ЗНО з української літератури» (2020 р.)

Скиданчук О.  Громадсько-політична діяльність Василя Стефаника: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психолого-педагогічні аспекти творчості Василя Стефаника (до 150-річчя від дня народження)».- Івано-Франківськ.-2021р.

Скиданчук О. Мовленнєвий простір сучасного студентства: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Професійно-комунікативна культура майбутнього лікаря: лінгвістичний, педагогічний та філософські аспекти». – Тернопіль.-2021р.

Скиданчук О. Комунікативна компетентність учасників освітнього процесу як умова їхньої успішної соціалізації: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Нова стратегія підготовки педагогів:суспільні запити та нові виклики».-Київ.-2021р.

Скиданчук О. Мовно-літературний розвиток учителів початкових класів у неперервній освіті: матеріали VІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції «Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управлінської діяльності».-Херсон.-2021р.

Скиданчук О. Комунікативна компетентність учасників освітнього процесу як умова їхньої успішної соціалізації:матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції».- Мукачево.-2021р.

СкиданчукО. Формування мовленнєвої компетентності в майбутніх педагогів у системі неперервної освіти: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет –конференції «Доступність і неперервність освіти впродовж життя:зарубіжний досвід та національна практика».-Івано-Франківськ.-2022р.

Скиданчук О. Формування мовленнєвої компетентності майбутніх учителів у процесі викладання фахових дисциплін: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Психолого-педагогічний супровід підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти», присвяченої 205-річчю Університету Ушинського.-Одеса.-Березень 2022р.

Скиданчук О. Типи мовної поведінки здобувачів вищої освіти: матеріали Міжнародного круглого столу на тему: «Молодь і освіта в умовах викликів ХХІ століття».- Івано-Франківськ.-Травень 2022р.

Багрій М. А.

Багрій М. Костянтина Малицька як педагог, письменник і громадський діяч. Гірська школа Українських Карпат. 2017. № 17. С. 132–135.

Багрій М. Просвітницько-виховна діяльність молодого покоління Західної України у товаристві «Пласт» (ІІ половина ХІХ століття). Історико-педагогічний альманах. 2018. № 1. С. 13–16.

Багрій М. Становлення національної ідентичності та виховання національно-свідомої особистості у Західній Україні кінця XVIII ст. – 1939 р. Молодь і ринок. 2018. № 4. С. 35–40.

Bahriy M. Освітньо-культурна та просвітницька діяльність українського січового стрілецтва у Західній Україні. Social Work and Educatio. 2018. Vol. 5. № 3. P. 49–56.

Багрій М. Вимоги до вчителя у творах українських письменників Західної України кінця ХVIII – 30-тих років ХХ ст. Педагогічний альманах. Херсон, 2019. Вип. 41. С. 268–275.

Багрій М. Відображення у творчості письменників Західної України актуальних освітніх проблем українського суспільства кінця ХVIII – 30-тих років ХХ ст. Молодь і ринок. 2019. № 4. С. 52–57.

Багрій М. Внесок письменників – членів НТШ Західної України кінця XVIII – 30-тих років XX ст. в розвиток української освіти. Педагогічний альманах. Херсон, 2019. Вип. 42. С. 249–254.

Багрій М. Громадська та просвітницька діяльність українських письменників-педагогів Західної України кінця ХVIII – 30-тих років ХХ ст. Освітній простір. 2019. № 15. С. 7–16.

Багрій М. Доробок письменників-учителів західної України у контексті розвитку української педагогічної думки кінця ХІХ – 30-х років ХХ ст. Iнноватика у вихованні : зб. наук. пр. Вип. 9 / упоряд. О.Б. Петренко ; ред. кол. Н.М. Коляда, Н.Б. Грицай, Т.С. Ціпан та ін. Рівне : РДГУ, 2019. Т. 1. C. 83–90.

Багрій М. Освітня та громадська діяльність західноукраїнських письменниць-педагогів кінця ХVIII – 30-х років ХХ ст. Молодь і ринок. 2019. № 6. С. 90–97.

Багрій М. Розвиток літературної творчості в західноукраїнському регіоні ХVIII – 30-х рр. ХХ ст. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2019. Вип. 62. С. 152–156.

Багрій М. Доробок письменників-учителів Західної України у контексті розвитку української педагогічної думки кінця ХVIII – 30-тих років ХХ ст.  Педагогічний альманах. Херсон, 2020. Вип. 45. С. 228–233.

Багрій М. Західноукраїнські письменники-педагоги ХVIII–ХІХ ст. – автори навчально-методичного забезпечення освітніх закладів регіону. Науковий огляд : зб. наук. пр. Київ, 2020. № 4 (67). С. 46–56.

Багрій М. Імідж і становище вчителя у творах західноукраїнських письменників ХІХ сторіччя. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич, 2020. № 29. С. 34–44.

Багрій М. Передумови розвитку культурно-освітнього життя в західноукраїнському регіоні ХVIII – 30-х рр. ХХ ст. Інноваційна педагогіка. 2019. Вип. 9. С. 152–157.

Багрій М. Письменники-педагоги ХІХ – І половини ХХ ст. – автори навчально-методичного забезпечення освітніх закладів Західної України. Нова педагогічна думка. Рівне, 2020. № 2. С. 56–67.

Багрій М., Білавич Г. Наукова, освітня, публіцистична діяльність українських письменників – членів НТШ у Львові (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Iнноватика у вихованні : зб. наук. пр. Вип. 11 / упоряд. О.Б. Петренко ; ред. кол. Н.М. Коляда, Н.Б. Грицай, Т.С. Ціпан та ін. Рівне : РДГУ, 2020. Т. 1. C. 25–36.

Горецька О.П. :

Горецька Ольга. Проблеми духовності в літературних творах жінок-педагогів Західної України кінця ХІХ – початку ХХ століття // Соціальне посольство Івана-Павла ІІ / Міжнародна наукова конференція (21-22 березня 2013 р., Попрад, Словаччина. Католицький університет у Ружомберку): Збірник наук. статей. – Т. 1. – С.209-215.

Горецька Ольга. Використання виховного потенціалу літературної спадщини Марійки Підгірянки в практиці роботи гірської школи // Гірська школа Українських Карпат. – № 8-9, 2013. – С.263-266.

Горецька О.П. Виховні аспекти літературної творчості Олени Цегельської // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: Зб. наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. П.Тичини – Умань: ФОП Жовтий О.О, 2014. – Вип. 50. − с. 162-168.

Горецька О.П. Виховні аспекти літературної творчості жінок –педагогів Західної України кінця ХІХ – початку ХХ століття // Science and Education a New Dimension.Pedagogy and Psihology, ІІІ (30), Issue: 59, Будапешт, 2015. − с.31-35.

Horetska Olha. Problems of education of mountain children in Olena Tsehelska’s literary works // Journal of Vasil Stefanyk Precarpathian national university: Scientifik edition: Series of social and human sciences. −  Ivano-Frankivsk. − Vol.1, − No. 2, 3, 2014. – p. 69-75.

Горецька О.П. Проблеми виховання дітей-горян у літературній творчості жінок-учителів (західноукраїнські землі кінця ХІХ – початку ХХ ст.) // Гірська школа: сучасні виклики і перспективи розвитку: монографія  / За наук. ред. д.п.н.  Оліяр М.П. – Івано-Франківськ: НАІР, 2017. – С. 271-288.

Робота у складі  журі II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з української мови.

Горецька О.П. Сучасна українська мова з практикумом: Морфологія: Навчально-методичний посібник для студентів 3 курсу спеціальності “Початкова освіта“ – Івано-Франківськ, 2014. – 88 с.

Горецька О.П., Сучасна українська мова з практикумом. Синтаксис складного речення: Навчально-методичний посібник для студентів 5 курсу спеціальності «Початкова освіта” . – Івано-Франківськ, 2014. – 100 с.

Горецька О.П., Оліяр М.П.Сучасна українська літературна мова. Синтаксис: словосполучення і просте речення. Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта» / О.П.Горецька, М.П.Оліяр. – Івано-Франківськ: Сімик, 2014. – 140 с.

Горецька Ольга, Арич Анна-Софія. Використання лінгвістичних казок для збагачення словникового запасу дітей дошкільного віку // Формування мовної особистості молодшого школяра: Інформаційний бюлетень кафедри філології і методики початкової освіти: Зб. наук. праць – Івано-Франківськ: НАІР, 2013. – С. 198-204.

Горецька Ольга. Ідеї морально-етичного виховання у педагогічній спадщині М.Стельмаховича // Мирослав Гнатович Стельмахович – видатний український педагог: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 5-6 червня 2014 року, м. Івано-Франківськ. – Івано-Франківськ, 2014. – С.54-57.

Горецька О.П. Формування у майбутніх учителів початкових класів концептосистеми «Війна і мир» (на матеріалі літературних творів Олени Цегельської) // Актуальні питання сучасної педагогіки та психології: наукові дискусії: Зб. тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 26-27 вересня 2014 року). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2014. − С. 75-78.

Гоцанюк Т.В. :

Бродин І.І., Гоцанюк Т.В., Горішній І.З. Сили тертя у задачах фізики//Вісник університету.-Серія Фізика.Функціональні матеріали Вип.5. 2016.-С. 67-77.

Бродин І.І., Гоцанюк Т.В. Методичний посібник для вчителів. Фізика, Дидактичний матеріал.Іано-Франківськ, 2017. С.252

Івасів Я.І.:

Івасів Я.І. Збірник завдань з української мови для підготовки до Державної підсумкової атестації / Я.І. Івасів. – Івано-Франківськ, 2015. – 160 с.

Кравченко І.М. :

Методичні рекомендації щодо оформлення календарно-тематичне планування індивідуального навчання в ЗНЗ (Журнал «Англійська мова та література в школі», № 25-26,вересень, 2014, с.16-22)

Розвиток соціокультурної компетенції учнів на уроках іноземної мови (Журнал «Англійська мова та література в школі», № 25-26,вересень, 2014, с. 30-32)

Edmodo – соціальна мережа для навчання. Мій  досвід.( Журнал «Англійська мова та література в школі», грудень, 2016, с. 40-43 )

Технологія змішаного навчання як інновація дистанційної освіти: переваги та ризики(журнал «Гірська школа Українських Карпат», № 15/2016, с. 237-240)

Проблема забруднення навколишнього середовища: джерела, масштаби, наслідки забруднення (бінарний урок екології та англійської мови) . ( Журнал «Англійська мова та література в школі», ,№ 7-8, березень, 2018с.37-40)

Терновська І.І. :

«Завдання для тематичних контрольних робіт з зарубіжної літератури для студентів І-ІІ курсів» (Терновська І.І.,2018 р., 55 ст.)

«Лекції з зарубіжної літератури» (Терновська І.І. 2018р., 70 ст.)

Гавадзин О.Я.

Гавадзин Оксана. Назви одягу, взуття та головних уборів у говірці села Старі Кривотули на Івано-Франківщині. Вісник Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Філологія. Випуск ХV-ХVІІІ. Івано-Франківськ, 2007. С. 713-717.

Гавадзин Оксана. Назви сорочки у говорах Покуття. Вісник Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Філологія. Вип. 27-28. Івано-Франківськ, 2010. С. 374-380.

Гавадзин Оксана. Назви прикрас у говірках Покуття. Українознавчі студії. Випуск 11-12. Івано-Франківськ, 2010-2011. С. 121-127.

Гавадзин Оксана. Назви верхнього одягу в говірках Покуття. Діалектна мова: сучасний стан і перспективи дослідження : програма, матеріали та тези доповідей всеукраїнських наукових читань, присвячених пам’яті діалектолога Валентини Прокопенко / відп. за випуск Н. В. Гуйванюк. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. С. 125-126.

Гавадзин Оксана. Назви взуття у говірках Покуття. «Наукові записки» Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки (Мовознавство). Випуск 100. Кіровоград, 2011. С. 426-428.

Гавадзин Оксана. Назви головних уборів у говорах Покуття. Українознавчі студії. Випуск 13-14. Івано-Франківськ, 2012-2013. С. 60-67.

Гавадзин Оксана. Принципи номінації одягу, взуття, головних уборів, прикрас у говірках Покуття. Вісник Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Філологія. Вип. 36-37. Івано-Франківськ, 2012. С.58-61.

Гавадзин Оксана. Функціонування назв верхнього одягу у говірках Покуття. Вісник Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Філологія. Вип. 32-33. Івано-Франківськ, 2012. С. 330-335.

Гавадзин Оксана. Назви поясного одягу у говірках Покуття. Діалектологічні студії. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2010. С. 230-240.

Гавадзын Оксана. Покутские названия одежды, обуви, головных уборов, украшений в контексте восточнославянских языков. «Филология и лингвистика: современные тренды и перспективы исследования»: материалы Х Международной научно-практической конференции. Краснодар, 2013. С. 57-61.

Гавадзын Оксана. Номинативные процессы в говорах Покутья. Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов : Грамота, 2014. № 8 (38). Ч. 2. С. 43-46.

Гавадзин Оксана. Загальні назви одягу в говірках Покуття. Українознавчі студії. №15-16. Івано-Франківськ . 2014-2015. С.115-123. Гавадзин Оксана. Ареалогія побутової лексики говірок Покуття на позначення одягу, взуття, головних уборів, прикрас. Ямгорів: літературно-краєзнавчий альманах. Городенка, 2015. Ч. 26. С.280-287.

Гавадзин Оксана. Покутський ареал крізь призму побутової лексики. Ямгорів: літературно краєзнавчий і мистецький альманах. Городенка, 2016. Число 27. С. 256-268.

Гавадзин Оксана. Семантика покутської сорочки. Ямгорів: літературно краєзнавчий і мистецький альманах. Городенка, 2017. Число 28. С. 249-261.

Гавадзин Оксана. Християнський мовленнєвий світ покутян. Ямгорів: літературно краєзнавчий і мистецький альманах. Городенка, 2018. Число 29. С. 164-168.

Гавадзин Оксана. Динаміка говірок Покуття. Покуття – колиска українського національного державотворення. Матеріали VII науково-краєзнавчої конференції (у рамках проведення ІХ обласного відкритого покутського фестивалю аматорського мистецтва «Покутські джерела»), м. Тисмениця, 14 вересня 2018 р. / за наукової редакції І. Федоришина та А. Королька. Тисмениця ; Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2018. С. 30-35.

Гавадзин Оксана. Динамічні процеси в говірках у світлі лінгвістичних студій з проекцією на ареал Покуття. Рідне слово в етнокультурному вимірі [Текст] : зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. Дрогобич : Посвіт. 2018. С. 16-27. DOI: https://doi.org/10.24919/2411-475

Гавадзин Оксана. Не боятися йти дорогою святості. Галичина. №31 (5488). 1 серпня 2019 р. С .16.

Гавадзин Оксана. Українознавчі студії Івана Огієнка. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : серія філологічна Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. Вип. ХVІ. С. 149-154. DOI: 10.32626/2309-7086.2019-16-2.149-154

Гавадзин Оксана. Динаміка мовлення покутян (на матеріалі назв одягу) Українознавчі студії. №20. Івано-Франківськ, 2019. С. 173-183. DOI: 10.15330/ukrst.20.173-183

Гавадзин Оксана Просторово-часові характеристики сучасного діалектного мовлення покутян. Мовна комунікація: наука, культура, медицина: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Тернопіль, 4-5 червня 2020р.). Тернопіль: ТНМУ, 2020. 124с.

Гавадзин Оксана. Сучасний простір викладання української мови: виклики та реалії. «Рідне слово в етнокультурному вимірі». Матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції (Дрогобич, 13-14 жовтня 2020), Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2020.

Гавадзин Оксана. Сучасна українська мова. Фонетика. Орфографія. Морфологія: методичні рекомендації для студентів 1 курсу. Івано-Франківськ, 2020. 142 с.

Гавадзин Оксана. Сучасна українська мова. Синтаксис і пунктуація: практикум: навчально-методичний посібник для студентів 2 курсу спеціальності «Право» Івано-Франківськ, 2020. 102 с.

Гавадзин Оксана. Українська література: методичні рекомендації для студентів 1-2 курсів. Івано-Франківськ, 2020. 72 с.

Гавадзин Оксана. Лексикологія української мови: збірник вправ і завдань. Івано-Франківськ, 2021. 168 с.

Гавадзин Оксана. Навчально-методичні матеріали до семінарських занять, самостійної роботи з української літератури для студентів 1-2 курсів. Івано-Франківськ, 2021. 56 c.

Гавадзин Оксана. Постмодернізм в українській літературі: методичні рекомендації для студентів 2 курсу. Івано-Франківськ, 2021. 43 с.

 Різничук Н.І.

 • Bushkova V.S., Yaremiy, I.P. Ostafiychuk B.K., Solovei R.S., Riznychuk, N. Sol-Gel Synthesis, Structure and Optical Properties of Nickel-Manganese Ferrites. Journal of nano- and electronic physics. Vol. 11 No 3, 03021(5pp) (2019).
 • Ostafiychuk B. K., Bushkova V.S., Solovei R.S., Yaremiy I.P., Riznychuk, N. Nickel–Yttrium Ferrite Nanopowders for Solving Environmental Problems. Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii 2019, т. 17, № 3, сс. 425–438.
 • Melnychenko, G., Mylenka, M., Riznychuk, N., Prokopiv, N. Pollen Monitoring in the City of Ivano-Frankivsk, Western Ukraine. Acta Agrobotanica, 2020, 73(4), pp. 1–9, 7341
 • Різничук Н.І. Життєздатність локальних популяцій Polygonatum odoratum (L.) All. в екотопах Передкарпаття. Екологічні засади збалансованого регіонального розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 10-11 травня 2016 р.: зб. наук. праць. − Івано-Франківськ, 2016.– С. 260–262.
 • Riznychuk N.I. Special features of the dimensional structure and life strategy of coenopopulations of Polygonatum multiflorum L. (All.) in the biotops of Precarpathians (Western Ukraine). Austrian Journal of Technical and Natural Sciences, «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. №3-4, 2017 – P. 3–6.
 • Різничук Н.І. Особливості реалізації життєвої стратегії Polygonatum multiflorum L. (All.) у Передкарпатті. Prospects for the Development of natural sciences in eu countries and Ukraine. Wloclawek, Republic of Poland, December 21-22, 2018.
 • Різничук Н.І. Особливості реалізації життєвої стратегії Рolygonatum оdoratum (Mill.) Druce у Передкарпатті. Матеріали ІІІ-го всеукраїнського пленера з питань природничих наук 20-22 червня 2019 р. м. Одеса, Україна. с. 54-58
 • Веркалець А.В., Бабак О.В. Галич Р.І., Різничук Н.І. Едафо-кліматична характеристика біотопів Передкарпаття за участі ценопопуляцій видів роду Polygonatum Mill. Матеріали міжнародної конференції молодих учених Актуальні проблеми ботаніки та екології. Харків 6 – 9 вересня 2019 року с.41
 • Різничук Н.І., Миленька М.М. Віталітетна структура ценопопуляцій видів роду Рolygonatum Mill. у Передкарпатті. Науково-практичний журнал «Екологічні науки» Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України С.152-156.
 • Різничук Н.І., Миленька М.М., Гнєзділова В.І., Соловей Р.С. Види роду Polygonatum Mill. у Передкарпатті. Івано-Франківськ, 2018. ISBN 978-966-2343-56-4
 • Різничук Н.І., Камінська Х.І., Сикута М.Р. Вплив едафо-кліматичних умов біотопів на віталітет і потенціал відтворення ценопопуляцій видів роду Polygonatum Mill. Науково-практичний журнал “Екологічні науки” Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України, 2020.
 • Мельниченко Г.М., Миленька М.М., Різничук Н.І., Цап’юк Л.М. Структура утворення та стан поводження з відходами в Івано-Франківській області (інформаційно-аналітичний огляд). Науково-практичний журнал “Екологічні науки” Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України, 2020.
 • Н.І. Різничук, М.М. Миленька, В.І. Гнєзділова, Г.М. Мельниченко. Анатомічні особливості будови генеративних органів видів роду Polygonatum Mill. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія, 2020.
 • Різничук Н.І. Особливості вікової структури Polygonatum verticillatum L. (All.) у Передкарпатті. Topical issues of methods of teaching natural sciences, December, 27-28, 2019, Lublin, the Republic of Poland.

Родчин З.Я.

Основні публікації:
Підручник:
1. Українська мова (за професійним спрямуванням) : підручник . За ред.
С. М. Луцак. К. : ВСВ «Медицина», 2017. 360 с.
Посібник:
1. Голод Н. С., Панчишин М. В., Родчин З. Я. Українська мова як іноземна:
Робочий зошит для студентів II курсу факультету підготовки іноземних
громадян (модуль №6, спеціальність «Лікувальна справа», «Стоматологія»).
Івано-Франківськ : ІФНМУ, 2017. 200 с. : іл.
Наукові статті:
1. Rodchyn Z., Rodchyn S., Rudnicki M. Das Konzept von Anima und Animus in den
Werken «Rosshalde» und «Der Steppenwolf» von Hermann Hesse. Periodyk Naukowy
Akademii Polonijnej, Częstochowa, 2020, 40 (2020), nr 3. S. 77-88. (Index
Copernicus)
2. Родчин З. Я. Публіцистичні посили в романі-епопеї Віктора Гюго «Знедолені».
Львівський філологічний часопис. 2020. № 8. С. 147-152. (Index Copernicus)
3. Родчин З. Я. Поетикальний світ трагедії Д. Николишина “Тайна”. Окриленість
словом. Збірник наукових праць на пошану професора Степана Хороба / Відп.
ред., упорядн. Роман Піхманець. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2019. С. 623-630.
4. Родчин З. Я. Використання інтерактивних методів навчання на заняттях з
української мови як іноземної: аспект формування комунікативної
компетентності майбутніх лікарів. Прикарпатський вісник НТШ. Слово / гол.
ред. В. М. Мойсишин. Івано-Франківськ : Вид-во ІФТУНГу, 2017‒2018. № 4 (40)
3 (47). С. 111‒117.
5. Родчин З. Я. Реалізація притчі про блудного сина в західноукраїнській драмі
Є. Рудого «Тут земля предків моїх». Прикарпатський вісник НТШ. Слово / гол.
ред. В. М. Мойсишин. Івано-Франківськ : Вид-во ІФТУНГу, 2016. № 2 (34).
С. 456–462.
6. Родчин З. Я. Формування лексичної компетентності в студентів вищих
медичних навчальних закладів на заняттях з української мови як іноземної //
Нова педагогічна думка. Рівне : РОІППО, 2015. Вип. 2 (82). С. 72–75.
7. Родчин З. Я. Інтерпретація та трансформація міфологеми братовбивства у
дискурсі західноукраїнських п’єс 20-х – 30-х років ХХ століття // Вісник
Прикарпатського університету. Філологія. 2014−2015. Вип. 42−43. ІваноФранківськ : Місто НВ, 2015. С. 113−116.
8. Родчин З. Я. Рецепція п’єси «Королівна» Дмитра Николишина: драматична
поема чи драма-казка? // Мандрівець. Тернопіль, 2015. №1 (115). Січень-лютий.
С. 82−85.
9. Родчин З. Я. Текстоцентричний підхід у вивченні української мови як
іноземної (студентами-медиками) // Педагогіка вищої та середньої школи.
Зб. наук. праць. Кривий Ріг, 2015. Вип. 44. С. 113−117.
10. Родчин З. Я. Ідейно-художні особливості мелодрами В. Чубатого
«Воскресення» // Прикарпатський вісник НТШ. – Слово / [гол. ред.
В. М. Мойсишин]. Івано-Франківськ : Вид-во ІФТУНГу, 2015. № 2 (30). С. 405–
413.

Яблонь Л.С.

 1. Будзуляк І.М., Яблонь Л.С., Остафійчук Б.К., Григорчак І.І., та ін. Накопичення заряду в електрохімічних системах, сформованих на основі низькорозмірних структур (монографія). Івано-Франківськ, 2018. 316 с. (Монографія.pdf).

Статті

 1. Olena Budnyk, Oksana Protas, Halyna Voloshchuk, Liudmyla Berezovska,Lyubov Yablon, Olha Rusakova. Current challenges in the conditions of distance education: inquiry based learning // Revista inclusiones, 2021. V. 8. 2021. ISSN 0719-4706 (WoS).
 2. Войтків Г.В., Яблонь Л.С. Формування навчально-предметної компетентності учнів основної школи з фізики засобами STEM-технологій // Освітні обрії, 2020. Т. 51, №2.
 3. Яблонь Л.С., Кузенко О.Й. Актуальні проблеми розвитку педагогічної майстерності сучасного фахівця // Освітні обрії, 2020. Т. 51, №2.
 4. I. Rachiy, Yu. Yu. Starchuk, P. I. Kolkovskyy, I. M. Budzulyak, L. S. Yablon, V. O. Kotsyubynsky, O. V. Morushko, and O. M. Khemiy. Accumulation of Charge Mechanisms in Electrochemical Systems Based on Carbon and Nickel Tungstate // Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 2020. Vol. 56, No. 6, pp. 697–703. (Scopus)
 5. О.М.Khemii, І.М. Budzuliak, V.O. Kotsyubynsky, Yablon L.S., and al. Synthesis, morphology, electric conductivity and electrochemical properties of α-Ni(OH)2 and its composites with carbon // Materials Science-Poland. 2019. DOI: 10.2478/msp-2019-0077. (Scopus)

https://content.sciendo.com/view/journals/msp/37/4/article-p547.xml

 1. D., BudzulyakI.M., Yablon L.S., and al. Optical Properties of ZnSe Quantum Dots in Carbon Matrices // Journal of Nano- and Electronic Physics. 11 No 5, 05043(3pp) (2019). (Scopus)

https://jnep.sumdu.edu.ua/en/component/content/full_article/2879.

 1. Boychuk, V. Kotsyubynsky, A. Kachmar, Yablon, and al. Effect of Synthesis Conditions on Pseudocapacitance Properties of Nitrogen-Doped Porous Carbon Materials // Journal of Nano Research, 2019. V.59. P.112–125. (Scopushttps://www.scientific.net/JNanoR.59.112
 2. K. Ostafiychuk, I.P. Yaremiy, S.I. Yaremiy, S. Yablon, and al Aging Processes in Implanted Fluorine Ions and Laser Irradiated Films of LaGa:YIG // Physics and Chemistry of Solid State, V. 20, № 2 (2019). P. 209-214. (Scopushttp://journals.pu.if.ua/index.php/pcss/article/view/3892
 3. Budzulyak, O. M. Khemii, O. V. Morushko, D. I. Popovych, Yu. Starchuk, L. S. Yablon. Electrochemical Properties of -Hydroxide Nickel/Carbon Composites // Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii, 2019. Vol. 17(4). P. 0689–0700. (Scopus)

https://www.imp.kiev.ua/nanosys/ua/articles/2019/4/nano_vol17_iss4_p0689p0700_2019_abstract.html

 1. Yablon L.S., M. Budzulyak, R.V. Ilnytskyi, and al. The influence of laser irradiation and ultrasound on the structure, surface condition and electrical properties of TiS2/C composites // Journal of Nano- and Electronic Physics, 2018. 10, № 2. С. 02016(5pp). (Scopus)

https://jnep.sumdu.edu.ua/en/component/content/full_article/2444

 1. Grygorchak, I.M. Budzulyak, Yablon L.S., and al. Molybdenum disulfide obtained by template method as an electrode material in electric energy storage devices // Journal of Nano- and Electronic Physics, 2018. 10, № 5. С. 05003(4pp). (Scopus)

https://jnep.sumdu.edu.ua/en/component/content/full_article/2585

 1. Yablon L.S., Budzulyak I.M., Morushko O.V., and al. Formation and properties of MoS2/C composite for lithium current sources // Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii, 2017. Vol. 15(4). P.741–755. (Scopushttps://www.imp.kiev.ua/nanosys/ua/articles/2017/4/nano_vol15_iss4_p0741p0755_2017_abstract.html
 2. Яблонь Л.С., Хемій О.М., Будзуляк І.М., Попович Д.І., та ін. Гібридні конденсатори на основі композитів гідроксиду нікелю, триоксиду молібдену та активованого вуглець // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 2016. (Scopus) Т. 14, № 1. С.147–155.
 3. І.М. Будзуляк, М.В. Карпець, В.В. Стрельчук, Яблонь Л.С. та ін. Структура та фізичні властивості композитів, сформованих на основі сульфіду молібдену // Журнал нано- та електронної фізики, 2016. Т. 8, № 2. С. 02029-1–02029-7. (Scopus)
 4. Hemiy О.M., Yablon L.S., Budzulyak І.М., and al. Electrochemical properties of nanocomposite nanoporous carbon / nickel hydroxide // Journal of Nano- and Electronic Physics, 2016. Т. 8, № 4(2). С. 04074-1–04074-5. (Scopus)
 5. Яблонь Л.С., Хемій О.М., Будзуляк І.М., та ін. Вплив лазерного опромінення на електрохімічні властивості композиту MoS2/С // Фізика і хімія твердого тіла, 2016. Т.17, №4. С. 575–581.

 

Матеріали конференцій

 1. Бойчук В.М., Яблонь Л.С. Система дистанційного навчання та контролю знань у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації // Тези науково-методичної конференції «Досвід впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах Прикарпаття ІІІ-ІV рівня акредитації». Івано-Франківськ, 2015. С. 117-118.
 2. Л.С. Яблонь, І.М.Будзуляк, О.В.Морушко. Історія та перспективи астрономічних досліджень на горі Піп Іван // Матеріали наукового семінару «Нові перспективи наукових досліджень у зв’язку з відновленням обсерваторії на горі Піп Іван», 5-7 жовтня, 2017 р., Івано-Франківськ, Україна. С. 28–30.
 3. Яблонь Л. С., Адамів М. М., Кузенко О. Й., Морушко О. В. Використання інноваційних педагогічних технологій в контексті модернізації освіти фахівців професійного типу «людина-людина» // Abstracts of III International Scientific and Practical Conference, Kyoto, Japan, 2-4 December – Р. 852-858.
 4. Бродин І.І., Ліщинський І.М., Бойчук В.М., Яблонь Л.С. та ін. Урок фізики у технології особистісно зорієнтованого навчання // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми фізико-математичної освіти і науки», 25-26 травня 2017 р, Київ, Україна. С. 110–112.

Солтис Л.М.
1.1. Статті у журналах:
1. Сіренко Г.О., Кузишин О.В., Сіренко О.Г., Мідак Л.Я., Солтис Л.М. Методи оцінок
впливу факторів на функції відгуку та процедури відсіювання параметрів оптимізації при
вирішенні багатопараметричних завдань у матеріалознавстві // Фізика і хімія твердого тіла. –
2009. – Т. 10, № 2. – С. 423-439.
2. Сіренко Г.О., Солтис Л.М. Моделі нанометричної та мікрометричної шорсткості
поверхні твердих тіл (огляд) // Фізика і хімія твердого тіла. – 2010. – Т. 11, № 2. – С. 423-446.
3. Сіренко Г.О., Семенюк М.Ф., Солтис Л.М. Щільність ймовірностей розподілу висот
вершин шорстких поверхонь твердих тіл, змодельованих випадковим полем // Фізика і хімія
твердого тіла. – 2010. – Т. 11, № 3.– С. 768-779.
4. Сіренко Г.О., Солтис Л.М., Складанюк М.Б., Сабадах Н.І., Свідерський В.П.,
Кириченко Л.М., Ільницький Р.В. Антифрикційні властивості пластичних мастил, наповнених
ламінарними сполуками ґрафіту, які інтеркальовані FeCl 3 та покриті Cu 0 –Cu 2 O–CuO або
Cu 0 –Cu 2 O // Фізика і хімія твердого тіла. – 2010. – Т. 11, № 4.– С. 904-913.
5. Сіренко Г.О., Семенюк М.Ф., Солтис Л.М. Розподіл кривин у вершинах мікро- та
нанонерівностей шорстких поверхонь твердих тіл, змодельованих випадковим полем // Фізика і
хімія твердого тіла. – 2010. – Т. 11, № 4.– С. 914-927.
6. Семенюк М.Ф., Сіренко Г.О., Солтис Л.М. Ґрадієнт анізотропної нано- та
мікрошорсткої поверхні твердого тіла, змодельованої випадковим полем // Фізика і хімія
твердого тіла. – 2011. – Т. 12, № 1. – С. 208-214.
7. Солтис Л.М., Сіренко Г.О. Трибоповерхневі властивості карбопластика під час тертя та
зношування по шорсткій ізотропній металевій поверхні без мащення та в середовищі
дистильованої води // Фізика і хімія твердого тіла. – 2011. – Т. 12, № 2. – С. 508-516.
8. Семенюк М.Ф., Сіренко Г.О., Солтис Л.М. Контактні явища на ґавсовських
анізотропних та ізотропних шорстких поверхнях, змодельованих випадковим полем // Фізика і
хімія твердого тіла. – 2011. – Т. 12, № 3. – С. 795-808.
9. Сіренко Г.О., Свідерський В.П., Солтис Л.М., Новіков І.І., Захаренко В.П. Вплив сталих
та динамічних навантажень на процеси зношування, тертя та зміну шорсткості поверхонь
полімерних композитів // Фізика і хімія твердого тіла. – 2011. – Т. 12, № 4. – С. 1050-1065.
10. Сіренко Г.О., Солтис Л.М., Складанюк М.Б. Фізико-хімічні процеси міднення
карбонізованих волокон на основі гідратцелюлози та вплив їх на зміну мікрошорсткості
спряжених поверхонь полімерний композит – метал під час тертя та зношування // Фізика і
хімія твердого тіла. – 2012. – Т. 13, № 2. – С. 500-508.
11. Сіренко Г.О., Солтис Л.М., Мартинюк М.І. Технологія отримання та властивості
мастильних присадок на основі мідного комплексу аддукту моногліцидилових етерів та
поліамінів // Фізика і хімія твердого тіла. – 2012. – Т. 13, № 4. – С. 1064-1070.
12. Стефанюк Б.М., Сіренко Г.О., Солтис Л.М. Дослідження межі гармонії та дисгармонії
Природи на прикладі межі зростання гармонійного ряду // Математичні методи в хімії і біології.
– 2013. – Т. 1, № 1. – С. 15-32.
13. Сіренко Г.О., Семенюк М.Ф., Солтис Л.М. Математичний опис анізотропної та
ізотропної шорстких поверхонь твердих тіл, змодельованих випадковим полем // Математичні
методи в хімії і біології. – 2013. – Т. 1, № 1. – С. 52-82.
14. Сіренко Г.О., Семенюк М.Ф., Солтис Л.М. Контактні явища на ґавсовських
анізотропних та ізотропних шорстких поверхнях, змодельованих випадковим полем //
Математичні методи в хімії і біології. – 2013. – Т. 1, № 2. – С. 17-44.
15. Сіренко Г.О., Солтис Л.М. Трибоповерхневі властивості карбопластика під час тертя та
зношування по шорсткій ізотропній металевій поверхні без мащення та в середовищі
дистильованої води // Математичні методи в хімії і біології. – 2013. – Т. 1, № 2. – С. 45-54.

2

16. Сіренко Г.О., Мідак Л.Я., Солтис Л.М., Пахомов Ю.Д. Орієнтація волокнистих
наповнювачів полімерного композиту та її вплив на зношування і параметри мікрошорсткості
поверхонь тертя // Математичні методи в хімії і біології. – 2013. – Т. 1, № 2. – С. 55-64.
17. Soltys L.M., Sirenko H.O. The Influence of the Nano- and Microroughness of Surface of the
Solid on the Physic-Chemical Contact Facts (Review) // Physics and Chemistry of Solid State. – 2013.
– V. 14, № 3. – P. 615-618.
18. Сіренко Г.О., Солтис Л.М. Трибоповерхневі властивості полімерного композиту під час
тертя та зношування по ізотропній шорсткій поверхні сталі 45 // Фізика і хімія твердого тіла. –
2013. – Т. 14, № 3. – С. 636-643.
19. Сіренко Г.О., Солтис Л.М. Фізико-хімія явища вибіркового перенесення міді в
динамічному контакті твердих тіл (огляд) // Фізика і хімія твердого тіла. – 2013. – Т. 14, № 4. –
С. 805-809.
20. Сіренко Г.О., Солтис Л.М., Сулима І.В. Кореляція протизносних і антифрикційних
властивостей карбоволокнита з твердістю та шорсткістю металевих суміжних поверхонь //
Фізика і хімія твердого тіла. – 2014. – Т. 15, № 4. – C. 822-828.
21. Сіренко Г.О., Солтис Л.М. Трибоповерхневі властивості полімерного композиту під час
тертя та зношування по анізотропній шорсткій поверхні сталі 45 // Фізика і хімія твердого тіла.
– 2014. – Т. 15, № 4. – 834-845.
22. Сіренко Г.О., Кузишин О.В., Солтис Л.М. Алґоритмізація теорії хімічних потенціалів //
Математичні методи в хімії і біології. – 2014. – Т. 2, № 1. – С. 89-97.
23. Сіренко Г.О., Солтис Л.М. Властивості полімерного композиту під час тертя та
зношування по ізотропній та анізотропній шорсткій поверхні твердого тіла // Математичні
методи в хімії і біології. – 2014. – Т. 2, № 1. – С. 105-126.
24. Сіренко Г.О., Складанюк М.Б., Солтис Л.М. Металізація вуглецевих волокон
подвійними та потрійними мідними композиціями // Фізика і хімія твердого тіла. – 2015. – Т.
16, № 1. – C. 185-192.
25. Сіренко Г.О., Солтис Л.М., Складанюк М.Б., Луцась А.В. Вплив технологічних та
трибологічних чинників на ефект післядії та зносостійкість полімерних композитів // Фізика і
хімія твердого тіла. – 2015. – Т. 16, № 2. – С. 360-372.
26. Сіренко Г.О., Солтис Л.М., Складанюк М.Б. Кореляційний зв’язок між ефектами
післядії за шорсткістю поверхонь металевого контртіла та карбопластика // Фізика і хімія
твердого тіла. – 2015. – Т. 16, № 2. – С. 388-397.
27. Сіренко Г.О., Солтис Л.М., Складанюк М.Б. Вплив природи та твердості поверхонь
металевих контртіл на зношування карбоволокниту // Фізика і хімія твердого тіла. – 2015. –
Т. 16, № 4. – С. 734-741.
28. Сіренко Г.О., Солтис Л.М. Явище удосконалення турбостратної структури вуглецевих
волокон під час динамічного контакту поверхонь твердих тіл // Фізика і хімія твердого тіла. –
2016. – Т. 17, № 1. – С. 134-143.
29. Сіренко Г.О., Солтис Л.М. Залежність ефектів післядії та контакту шорстких поверхонь
композит-метал від орієнтаційних чинників дисперсної фази полімерної матриці // Фізика і
хімія твердого тіла. – 2016. – Т. 17, № 2. – С. 294-305.
30. Сіренко Г.О., Мартинюк М.І., Солтис Л.М., Мандзюк І.А. Вплив пластифікаторів на
напружений стан епоксидних композитів // Фізика і хімія твердого тіла. – 2016. – Т. 17, № 3. –
С. 440-449.
31. Сіренко Г.О., Сулима І.В., Солтис Л.М., Свідерський В.П. Вплив природи та параметрів
розподілу за розмірами частинок графітів на фізико-механічні властивості полімерних
композитів на основі ароматичного поліаміду // Фізика і хімія твердого тіла. – 2016. – Т. 17, № 4
– С. 611-620.
32. Сіренко Г.О., Мартинюк М.І., Солтис Л.М., Мандзюк І.А. Порівняльний аналіз
визначення напруженого стану епоксидних компаундів гідростатичною усадкою та
тензометричною деформацією // Фізика і хімія твердого тіла. – 2016. – Т. 17, № 4 – С. 625-629.
33. H.O. Sirenko, L.M. Soltys, I.V. Sulyma, M.I. Martynyuk. Methods of Thermochemical and
Mechanical Activation of Fillers of Polymer Composite Materials // Physics and Chemistry of Solid
State. – 2017. – V. 18, № 2. – 249-251 (Web of Science).

3

34. L.M. Soltys, I.F. Mironyuk, T.R. Tatarchuk, V.I. Tsinurchyn. Zeolite-based Composites as
Slow Release Fertilizers (Review) // Physics and Chemistry of Solid State. – 2020. – V. 21, № 1. – 89-
104 (SCOPUS, Web of Science).
35. I.F. Mironyuk, L.M. Soltys, T.R. Tatarchuk, V.I. Tsinurchyn. Ways to Improve the Efficiency
of TiO 2 -based Photocatalysts (Review) // Physics and Chemistry of Solid State. – 2020. – V. 21, № 2.
– 300-311 (SCOPUS, Web of Science).
36. I.F. Myronyuk, V.O. Kotsyubynsky, T.V. Dmytrotsa, L.M. Soltys, V.M. Gun’ko. Atomic
Structure and Morphology of Fumed Silica // Physics and Chemistry of Solid State. – 2020. – V. 21,
№ 2. – 325-331 (SCOPUS, Web of Science).
37. Mironyuk I. F., Soltys L. M., Tatarchuk T. R., Savka K. O. (2020). Methods of Titanium
Dioxide Synthesis (Review). Physics and Chemistry of Solid State, 21(3), 462-477 (SCOPUS, Web of
Science).
38. Soltys L., Olkhovyy O., Tatarchuk T., Naushad M. Green Synthesis of Metal and Metal Oxide
Nanoparticles: Principles of Green Chemistry and Raw Materials. Magnetochemistry. 2021; 7(11):145
(SCOPUS, Web of Science).
1.2. Статті в наукових збірниках, вісниках:
39. Солтис Л. Вплив хімічно-активних рідин на хімічний опір композитних матеріалів на
основі політетрафторетилену // Еврика–VIII: Збірник студентських наукових праць. – Івано-
Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника,
2007. – С. 147-148.
40. Сіренко Г.О., Солтис Л.М. Трибоповерхневі властивості карбопластика під час тертя по
шорсткій ізотропній поверхні сталі 45 без мащення // Вісник Прикарп. нац. ун-ту ім. Василя
Стефаника. Серія Хімія. – 2009. – Вип. VІI. – С. 104-106.
41. Сіренко Г.О., Солтис Л.М. Трибоповерхневі властивості карбопластика під час тертя по
шорсткій ізотропній металевій поверхні в дистильованій воді // Вісник Прикарп. нац. ун-ту ім.
Василя Стефаника. Серія Хімія. – 2009. – Вип. VІIІ. – С. 99-101.
42. Семенюк М.Ф., Сіренко Г.О., Солтис Л.М. Означення ізотропности нано- та
мікрошорстких поверхонь твердих тіл під час математичного опису контактних явищ // Вісник
Прикарп. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника. Серія Хімія. – 2010. – Вип. IХ. – С. 62-70.
43. Сіренко Г.О., Солтис Л.М. Уточнення та зауваги до статті Б.М. Стефанюка «Межі
зростання гармонійного ряду» // Вісник Прикарп. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника. Серія Хімія.
– 2010. – Вип. Х. – С. 58-71.
44. Сіренко Г.О., Семенюк М.Ф., Солтис Л.М. Методика експериментального дослідження
нано- та мікрошорсткости поверхні за допомогою моделі випадкового поля // Вісник Прикарп.
нац. ун-ту ім. Василя Стефаника. Серія Хімія. – 2010. – Вип. Х. – С. 123-140.
45. Солтис Л.М., Сіренко Г.О., Мідак Л.Я. Вплив орієнтації волокнистих наповнювачів
полімерного композиту на зношування та параметри мікрошорсткости поверхонь тертя //
Вісник Прикарп. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника. Серія Хімія. – 2011. – Вип. ХІ. – С. 95-104.
46. Сіренко Г.О., Солтис Л.М., Семенюк М.Ф. Питома площа ґавсовської анізотропної та
ізотропної шорстких поверхонь // Вісник Прикарп. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника. Серія
Хімія. – 2011. – Вип. ХIІ. – С. 133-151.
47. Сіренко Г.О., Солтис Л.М., Кириченко В.І., Кириченко Л.М. Структура та
антифрикційні властивости присадок на основі ліґандів комплексних сполук купруму (ІІ) //
Вісник Прикарп. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника. Серія Хімія. – 2012. – Вип. ХIV. – С. 38-49.
48. Сіренко Г.О., Солтис Л.М., Кириченко В.І., Свідерський В.П., Складанюк М.Б. Фізико-
хемічні основи металізації вуглецевих волокон та явище вибіркового переносу міді в
трибоконтакті полімерний композит – метал // Вісник Прикарп. нац. ун-ту ім. Василя
Стефаника. Серія Хімія. – 2012. – Вип. ХIV. – С. 50-76.
49. Сіренко Г.О., Солтис Л.М., Мідак Л.Я., Кравець І.В. Фізико-хемія поверхні
карбонізованих та ґрафітованих волокон, отриманих за хемо-механо-активаційною
технольоґією: 1. Теоретична частина та методи випробування // Вісник Прикарп. нац. ун-ту ім.
Василя Стефаника. Серія Хімія. – 2012. – Вип. ХIV. – С. 149-170.
50. Сіренко Г.О., Солтис Л.М., Кириченко В.І. Фізико-хемія та трибологічні властивости
полімерних композитів, наповнених карбонізованими волокнами з Cu 0 , Ni 0 , Cu 0 –Ni 0 та Ni 0 –Cu 0

4

покриттями // Вісник Прикарп. нац. ун-ту ім. В. Стефаника. Серія Хімія. – 2012. – Вип. ХV. –
С. 132-149.
51. Сіренко Г.О., Солтис Л.М., Свідерський В.П., Таланкін Б.О. Закономірности зміни
мікрошорсткости спряжених поверхонь полімерний композит – метал під час механо-фізико-
хемічних процесів тертя та зношування // Вісник Прикарп. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника.
Серія Хімія. – 2012. – Вип. ХV. – С. 150-178.
52. Сіренко Г.О., Солтис Л.М., Кириченко В.І., Складанюк М.Б. Багатостадійний процес
відновлення міді на поверхні карбонового волокна // Вісник Хмельницького національного
університету. Серія: Технічні науки. – 2012. – № 3 (189). – С. 258-265.
53. Сіренко Г.О., Солтис Л.М., Складанюк М.Б., Сулима І.В. Кореляція протизносних та
антифрикційних властивостей карбоволокнита з шорсткістю металевих суміжних поверхонь
твердих тіл за надграничних та граничних питомих навантажень // Вісник Прикарп. нац. ун-ту
ім. В. Стефаника. Сер. Хімія. – 2014. – Вип. ХVІІI. – С. 55-68.
54. Сіренко Г.О., Солтис Л.М., Складанюк М.Б. Властивості вуглецевих волокон (огляд) //
Вісник Прикарп. нац. ун-ту ім. В.Стефаника. Сер. Хімія. – 2015. – Вип. ХІХ. – С. 63-72.
55. Сіренко Г.О., Солтис Л.М., Складанюк М.Б. Триболоґічні властивості вуглецевих
волокон у стані вільної дисперсії // Вісник Прикарп. нац. ун-ту ім. В.Стефаника. Сер. Хімія. –
2015. – Вип. ХІХ. – С. 73-83.
56. Sirenko H.O., Soltys L.M. Physico-Chemical Mechanics of Nano- and Microrough Surfaces of
Solid States // Вісник Прикарп. нац. ун-ту ім. В.Стефаника. Сер. Хімія. – 2015. – Вип. ХІХ. –
С. 84-87.
57. Сіренко Г.О., Солтис Л.М., Пахомов Ю.Д. Вплив кута орієнтації вуглецевого волокна на
інтенсивність зношування карбоволокнитів та карботекстолітів // Вісник Прикарп. нац. ун-ту
ім. В.Стефаника. Сер. Хімія. – 2015. – Вип. ХІХ. – С. 103-117.
58. Сіренко Г.О., Солтис Л.М. Математичний опис процесів диспергування вуглецевих
волокнистих матеріалів та полімерних композицій за хемо-механо-активаційною технологією //
Вісник Прикарп. нац. ун-ту ім. В.Стефаника. Сер. Хімія. – 2016. – Вип. ХХ. – С. 52-66.
59. Сіренко Г.О., Семенюк М.Ф., Солтис Л.М., Складанюк М.Б., Мартинюк М.І.
Математичний опис нано-та мікрошорстких поверхонь тертя та зношування твердих тіл //
Вісник Прикарп. нац. ун-ту ім. В.Стефаника. Сер. Хімія. – 2019. – Вип. ХХІІІ. – С. 71-121.
1.3. Свідоцтва на наукові відкриття:
60. Сіренко Г.О., Солтис Л.М. «Явище удосконалення турбостратної структури вуглецевих
волокон, підданих хемо-термо-механічній активації під час динамічного контакту поверхонь
твердих тіл». – Свідоцтво: №72057 від 18.05.17 на наукове відкриття.
1.4. Тези доповідей та матеріали конференцій:
61. Сіренко Г.О., Солтис Л.М. Фізико-механічні властивості композитів на основі ПТФЕ
під час контакту з хімічно-активними рідинами // Тез. доп. ІХ Всеукраїнської конф. студентів та
аспірантів «Сучасні проблеми хімії». – Київ, 14-16 травня 2008 р. – Київ. – С. 222.
62. Сіренко Г.О., Солтис Л.М., Базюк Л.В. Утворення та властивості поверхневих плівок
під час фрикційного контакту пари полімерний композит – метал // Матеріали ХІІ Міжнародної
конференції «Фізика і технологія тонких плівок та наносистем». – 18-23 травня 2009 року,
м. Івано-Франківськ, Україна – Івано-Франківськ: Прикарп. нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2009. –
Т. ІІ. – С. 261-264.
63. Солтис Л.М., Складанюк М.Б. Вплив металізації вуглецевих волокон на параметри
шорсткості поверхні полімерного композиту та спряженого металу // Тези доп. Х Всеукр. конф.
студентів та аспірантів «Сучасні проблеми хімії». – Київ, 19-22 травня 2009 р. – Київ. – С. 207.
64. Сіренко Г.О., Солтис Л.М. Антифрикційні властивості карбопластика під час тертя по
шорсткій ізотропній металевій поверхні в дистильованій воді // Матеріали Шостої Міжнародної
науково-практичної конференції «Наукові дослідження – теорія та експеримент 2010». –
м. Полтава, 17-19 травня 2010 р. – Полтава: ІнтерГрафіка, 2010. – Т. 5. – С. 81-84.
65. Сіренко Г.О., Солтис Л.М. Антифрикційні властивості карбопластика під час тертя по
шорсткій ізотропній поверхні сталі 45 без мащення // Матеріали V Міжнародної науково-

5

технічної Web-конференції «Композиційні матеріали» – м. Київ, травень 2010 р. – Київ, 2010. –
С. 102-103.
66. Soltys L.M., Sirenko H.O. Tribosurface properties of polymers in friction on rough isotropic
metal surfaces // Abstracts of VI Ukrainian-Polish scientific conference “Polymers of special
application”. – Poland, Radom, 20-23 September, 2010. – Radom: Święta Katarzyna, 2010.
67. Солтис Л.М., Сіренко Г.О. Означення ізотропності нано- та мікрошорстких поверхонь
твердих тіл // Матеріали Шостої Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток
наукових досліджень 2010». – м. Полтава, 22-24 листопада 2010 р. – Полтава: ІнтерГрафіка,
2010. – Т. 6. – С. 92-93.
68. Sirenko H.А., Midak L.Ya., Skladanyuk M.B., Soltys L.M. The Structure of superficial tapes
of carbon fiber, copper-plated using PbS // Materials of XIII International Conference “Physics and
Technology of Thin Films and Nanosystems”. – Ivano-Frankivsk, 16-21, May 2011 year. – Ivano-
Frankivsk: A publish-designing department of ‘Vasyl Stefanyk’ Precarpathian National University,
2011. – V. 2. – P. 201.
69. Солтис Л.М., Сіренко Г.О. Контактні явища на нано- та мікрошорстких поверхнях
твердих тіл, змодельованих випадковим полем // Матеріали V Міжнародної конференції
«Сучасні проблеми фізичної хімії». – Донецьк, 5-8 вересня 2011 р. – Донецьк: Дон. нац. ун-т,
2011. – С. 216-217.
70. Сіренко Г.О., Солтис Л.М. Питома площа ґавсовської анізотропної та ізотропної
шорстких поверхонь // Матеріали Сьомої Міжнародної науково-практичної конференції
«Розвиток наукових досліджень 2011». – м. Полтава, 28-30 листопада 2011 р. – Полтава:
ІнтерГрафіка, 2011. – Т. 8. – С. 35-37.
71. Сіренко Г.О., Солтис Л.М., Свідерський В.П. Вплив складу полімерних композитних
матеріалів на тертя та зношування в умовах компресора без мащення високого тиску //
Матеріали VІ Міжнародної науково-технічної Web-конференції «Композиційні матеріали». –
м. Київ, березень-квітень 2012 р. – Київ, 2012. – С. 135-137.
72. Солтис Л.М., Сіренко Г.О. Питома площа ґавсовської анізотропної та ізотропної
шорстких поверхонь // Автореферати доповідей Всеукр. з міжнародн. участю конференції
молодих вчених «Хімія, фізика та технологія поверхні», 15-16 травня 2012 р., Київ. – Київ: Ін-т
хімії поверхні ім. О.О. Чуйка, 2012. – С. 118-119.
73. Солтис Л.М., Сіренко Г.О. Розподіл висот вершин та середньої кривини у вершинах
мікронерівностей сталей під час тертя та зношування // Матеріали Восьмої Міжнародної
науково-практичної конференції «Наукові дослідження – теорія та експеримент 2012». –
м. Полтава, 28-30 травня 2012 р. – Полтава: ІнтерГрафіка, 2012. – Т. 7. – С. 10-12.
74. Складанюк М.Б., Сіренко Г.О., Солтис Л.М. Створення присадок на основі ліґандів
комплексних сполук купруму (ІІ) та їх антифрикційні властивості // Матеріали Десятої
Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток наукових досліджень 2014». –
м. Полтава, 24-26 листопада 2014 р. – Полтава: ІнтерГрафіка, 2014. – Т. 6. – С. 88-90.
75. Солтис Л.М., Сіренко Г.О., Сулима І.В. Кореляція протизносних і антифрикційних
властивостей карбоволокнита з твердістю та шорсткістю металевих суміжних поверхонь //
Матеріали Десятої Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток наукових
досліджень 2014». – м. Полтава, 24-26 листопада 2014 р. – Полтава: ІнтерГрафіка, 2014. – Т. 6. –
С. 91-92.
76. Сіренко Г.О., Солтис Л.М., Сулима І.В. Фізико-хімія поверхні вуглецевих твердих
мастил // Дев’ята Українська наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених з
міжнародною участю «Хімічні проблеми сьогодення», Донецький національний університет, м.
Вінниця, 29-30 березня 2016 р. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – С. 159.
77. Soltys L.M., Sirenko H.O. Tribological properties of polymers in friction on rough isotropic
metal surfaces // Дев’ята Українська наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених
з міжнародною участю «Хімічні проблеми сьогодення», Донецький національний університет,
м. Вінниця, 29-30 березня 2016 р. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – С. 261.
78. Sulyma I., Soltys L. Physico-chemical properties of the carbon solid lubricants surface // XVIII
Наукова молодіжна конференція «Проблеми та досягнення сучасної хімії», м. Київ, 17-20
травня 2016 р. – Київ: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2016 – С. 134.

6

79. Sirenko H.O., Soltys L.M. The Phenomenon of Improving of Turbostrate Structure of Carbon
Fibers, Subjected Chemo-thermo-mechanical Activation, during Dynamic Contact of Surfaces of Solid
States // Materials of XVI International Conference «Physics and Technology of Thin Films and
Nanosystems» (dedicated to memory Professor Dmytro Freik). – Ivano-Frankivsk, 15-20, May 2017. –
Ivano-Frankivsk: Publisher Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 2017. – P. 198.
80. Солтис Л.М., Татарчук Т.Р. Магнітні наночастинки для адсорбційного видалення
фармацевтичних препаратів з водних середовищ // ІІ Інтернет-конференція молодих вчених
«Перспективи хімії в сучасному світі». – Житомир, 23 листопада 2022 р. – Житомир:
Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2022. – С. 20.
81. Солтис Л.М. Професійна підготовка майбутніх вчителів хімії в умовах європейської
інтеграції // IV Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація системи освіти в
гірських регіонах: національний і глобальний виміри». – Івано-Франківськ, 22-23 листопада
2022 р. – С. 81-82.
ІІ. Навчально-методичні публікації:
82. Сіренко Г.О., Солтис Л.М., Мазепа І.В., Матківський М.П. Навчальна проґрама
поглибленого вивчення спеціяльного курсу «Еколоґічна хемія» // Вісник Прикарп. нац. ун-ту ім.
Василя Стефаника. Серія Хімія. – 2010. – Вип. Х. – С. 72-86.
83. Сіренко Г.О., Мідак Л.Я., Солтис Л.М. Навчальна проґрама поглибленого вивчення
спеціяльного курсу «Металознавство» // Вісник Прикарп. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника.
Серія Хімія. – 2010. – Вип. Х. – С. 87-95.
84. Сіренко Г.О., Фреїк Д.М., Солтис Л.М., Кузишин О.В. Навчальна проґрама
поглибленого вивчення спеціяльного курсу «Фізика і хемія поверхні твердих тіл» // Вісник
Прикарп. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника. Серія Хімія. – 2010. – Вип. Х. – С. 96-113.
85. Сіренко Г.О., Солтис Л.М., Шийчук О.В. Навчальна проґрама поглибленого вивчення
спеціяльного курсу «Методолоґія наукових досліджень» // Вісник Прикарп. нац. ун-ту ім.
Василя Стефаника. Серія Хімія. – 2011. – Вип. ХІ. – С. 143-153.
86. Сіренко Г.О., Солтис Л.М., Сіренко О.Г. Методольоґія наукових досліджень (курс
лекцій). Лекція 2: Стандартні класифікації інформації та інформаційного поля // Вісник
Прикарп. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника. Серія Хімія. – 2012. – Вип. ХIV. – С. 176-191.
87. Сіренко Г.О., Базюк Л.В., Солтис Л.М. Навчальна проґрама поглибленого вивчення
спеціяльного курсу «Тепло- і масообмін у хемічній технольоґії» // Вісник Прикарп. нац. ун-ту
ім. Василя Стефаника. Серія Хімія. – 2012. – Вип. ХVІ. – С. 177-180.
88. Сіренко Г.О., Кузишин О.В., Солтис Л.М. Фізична хімія (курс лекцій). Лекція 5.
Термохімія // Вісник Прикарп. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника. Серія Хімія. – 2013. –
Вип. ХVІІ. – С. 144-151.
89. Сіренко Г.О., Солтис Л.М., Складанюк М.Б. Хімія та технолоґія неорґанічних волокон
(курс лекцій). Лекція 7. Фізико-хімія поверхонь вуглецевих волокон, одержаних з
гідратцелюлозних матеріалів під час термообробки в присутності сполук фосфору та бору //
Вісник Прикарп. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника. Серія Хімія. – 2013. – Вип. ХVІІ. – С. 152-
159.
90. Сіренко Г.О., Солтис Л.М. Робоча програма навчальної дисципліни «Фізичні методи
дослідження речовини» для студентів за спеціальністю 7.04010101 – хімія. – 2014. – 7 с.
91. Сіренко Г.О., Солтис Л.М. Робоча програма навчальної дисципліни «Фізичні методи
дослідження речовин» для студентів за напрямом підготовки 6.040101 – хімія. – 2015. – 9 с.
92. Сіренко Г.О., Мартинюк М.І., Солтис Л.М. Фізичні методи дослідження речовин (курс
лекцій). Вступ // Вісник Прикарп. нац. ун-ту ім. В.Стефаника. Сер. Хімія. – 2016. – Вип. ХХ. –
С. 113-124.
93. Татарчук Т.Р., Солтис Л.М. Хімія з основами біогеохімії: навчальний посібник. – Івано-
Франківськ: ПП Голіней О.М., 2016. – 213 с.
94. Солтис Л.М., Татарчук Т.Р. «Зелена» хімія: синтез наночастинок. Навчально-
методичний посібник. – Івано-Франківськ: ПП Голіней О.М., 2020. – 71 с.