Доробок викладачів циклової комісії

Скиданчук О.М. :

Скиданчук О. Методичні вказівки щодо виконання СРС з предмета «Українська мова» для студентів І-ІІ курсів спеціальність «Правознавство», «Дизайн».-Івано-Франківськ: НАІР,2015.-64с.

Скиданчук О. Підготовка до контрольних робіт з укр. літ. для студентів І-ІІ курсів.-Івано-Франківськ: НАІР,2017.-171с.

Скиданчук О. Тематичні контрольні роботи з укр. літ. для студентів І-ІІ курсів.-Івано-Франківськ: НАІР, 2017.-123с.

Скиданчук О., Багрій М.  Дослідження із суспільних наук у 2018 році: матеріали Всеукраїнської ХV науково-практичної конференції. – Наукова ініціатива «Універсум»

Скиданчук О. Підготовка до контрольних робіт з української літератури для студентів І-ІІ курсів.- Івано-Франківськ: НАІР, 2020.-184с. (У співавторстві з Багрій М.А.)

Скиданчук О. Особливості художнього мислення Осипа Турянського: типологічний аспект: матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції .– Вип.8. – Білорусь.–2019р.

Скиданчук О. Збірник вправ і тестових завдань з укр. мови для студентів І курсу.- Івано-Франківськ: НАІР, 2020.-91с.

Скиданчук О. Збірник вправ і тестових завдань з укр. мови для студентів ІІ курсу.- Івано-Франківськ: НАІР, 2020.-84с.

Скиданчук О. Власна методична розробка: «Підготовка студентів фахової передвищої освіти до ЗНО з української літератури» (2020 р.)

Скиданчук О.  Громадсько-політична діяльність Василя Стефаника: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психолого-педагогічні аспекти творчості Василя Стефаника (до 150-річчя від дня народження)».- Івано-Франківськ.-2021р.

Скиданчук О. Мовленнєвий простір сучасного студентства: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Професійно-комунікативна культура майбутнього лікаря: лінгвістичний, педагогічний та філософські аспекти». – Тернопіль.-2021р.

Багрій М. А.

Багрій М. Костянтина Малицька як педагог, письменник і громадський діяч. Гірська школа Українських Карпат. 2017. № 17. С. 132–135.

Багрій М. Просвітницько-виховна діяльність молодого покоління Західної України у товаристві «Пласт» (ІІ половина ХІХ століття). Історико-педагогічний альманах. 2018. № 1. С. 13–16.

Багрій М. Становлення національної ідентичності та виховання національно-свідомої особистості у Західній Україні кінця XVIII ст. – 1939 р. Молодь і ринок. 2018. № 4. С. 35–40.

Bahriy M. Освітньо-культурна та просвітницька діяльність українського січового стрілецтва у Західній Україні. Social Work and Educatio. 2018. Vol. 5. № 3. P. 49–56.

Багрій М. Вимоги до вчителя у творах українських письменників Західної України кінця ХVIII – 30-тих років ХХ ст. Педагогічний альманах. Херсон, 2019. Вип. 41. С. 268–275.

Багрій М. Відображення у творчості письменників Західної України актуальних освітніх проблем українського суспільства кінця ХVIII – 30-тих років ХХ ст. Молодь і ринок. 2019. № 4. С. 52–57.

Багрій М. Внесок письменників – членів НТШ Західної України кінця XVIII – 30-тих років XX ст. в розвиток української освіти. Педагогічний альманах. Херсон, 2019. Вип. 42. С. 249–254.

Багрій М. Громадська та просвітницька діяльність українських письменників-педагогів Західної України кінця ХVIII – 30-тих років ХХ ст. Освітній простір. 2019. № 15. С. 7–16.

Багрій М. Доробок письменників-учителів західної України у контексті розвитку української педагогічної думки кінця ХІХ – 30-х років ХХ ст. Iнноватика у вихованні : зб. наук. пр. Вип. 9 / упоряд. О.Б. Петренко ; ред. кол. Н.М. Коляда, Н.Б. Грицай, Т.С. Ціпан та ін. Рівне : РДГУ, 2019. Т. 1. C. 83–90.

Багрій М. Освітня та громадська діяльність західноукраїнських письменниць-педагогів кінця ХVIII – 30-х років ХХ ст. Молодь і ринок. 2019. № 6. С. 90–97.

Багрій М. Розвиток літературної творчості в західноукраїнському регіоні ХVIII – 30-х рр. ХХ ст. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2019. Вип. 62. С. 152–156.

Багрій М. Доробок письменників-учителів Західної України у контексті розвитку української педагогічної думки кінця ХVIII – 30-тих років ХХ ст.  Педагогічний альманах. Херсон, 2020. Вип. 45. С. 228–233.

Багрій М. Західноукраїнські письменники-педагоги ХVIII–ХІХ ст. – автори навчально-методичного забезпечення освітніх закладів регіону. Науковий огляд : зб. наук. пр. Київ, 2020. № 4 (67). С. 46–56.

Багрій М. Імідж і становище вчителя у творах західноукраїнських письменників ХІХ сторіччя. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич, 2020. № 29. С. 34–44.

Багрій М. Передумови розвитку культурно-освітнього життя в західноукраїнському регіоні ХVIII – 30-х рр. ХХ ст. Інноваційна педагогіка. 2019. Вип. 9. С. 152–157.

Багрій М. Письменники-педагоги ХІХ – І половини ХХ ст. – автори навчально-методичного забезпечення освітніх закладів Західної України. Нова педагогічна думка. Рівне, 2020. № 2. С. 56–67.

Багрій М., Білавич Г. Наукова, освітня, публіцистична діяльність українських письменників – членів НТШ у Львові (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Iнноватика у вихованні : зб. наук. пр. Вип. 11 / упоряд. О.Б. Петренко ; ред. кол. Н.М. Коляда, Н.Б. Грицай, Т.С. Ціпан та ін. Рівне : РДГУ, 2020. Т. 1. C. 25–36.

Горецька О.П. :

Горецька Ольга. Проблеми духовності в літературних творах жінок-педагогів Західної України кінця ХІХ – початку ХХ століття // Соціальне посольство Івана-Павла ІІ / Міжнародна наукова конференція (21-22 березня 2013 р., Попрад, Словаччина. Католицький університет у Ружомберку): Збірник наук. статей. – Т. 1. – С.209-215.

Горецька Ольга. Використання виховного потенціалу літературної спадщини Марійки Підгірянки в практиці роботи гірської школи // Гірська школа Українських Карпат. – № 8-9, 2013. – С.263-266.

Горецька О.П. Виховні аспекти літературної творчості Олени Цегельської // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: Зб. наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. П.Тичини – Умань: ФОП Жовтий О.О, 2014. – Вип. 50. − с. 162-168.

Горецька О.П. Виховні аспекти літературної творчості жінок –педагогів Західної України кінця ХІХ – початку ХХ століття // Science and Education a New Dimension.Pedagogy and Psihology, ІІІ (30), Issue: 59, Будапешт, 2015. − с.31-35.

Horetska Olha. Problems of education of mountain children in Olena Tsehelska’s literary works // Journal of Vasil Stefanyk Precarpathian national university: Scientifik edition: Series of social and human sciences. −  Ivano-Frankivsk. − Vol.1, − No. 2, 3, 2014. – p. 69-75.

Горецька О.П. Проблеми виховання дітей-горян у літературній творчості жінок-учителів (західноукраїнські землі кінця ХІХ – початку ХХ ст.) // Гірська школа: сучасні виклики і перспективи розвитку: монографія  / За наук. ред. д.п.н.  Оліяр М.П. – Івано-Франківськ: НАІР, 2017. – С. 271-288.

Робота у складі  журі II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з української мови.

Горецька О.П. Сучасна українська мова з практикумом: Морфологія: Навчально-методичний посібник для студентів 3 курсу спеціальності “Початкова освіта“ – Івано-Франківськ, 2014. – 88 с.

Горецька О.П., Сучасна українська мова з практикумом. Синтаксис складного речення: Навчально-методичний посібник для студентів 5 курсу спеціальності «Початкова освіта” . – Івано-Франківськ, 2014. – 100 с.

Горецька О.П., Оліяр М.П.Сучасна українська літературна мова. Синтаксис: словосполучення і просте речення. Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта» / О.П.Горецька, М.П.Оліяр. – Івано-Франківськ: Сімик, 2014. – 140 с.

Горецька Ольга, Арич Анна-Софія. Використання лінгвістичних казок для збагачення словникового запасу дітей дошкільного віку // Формування мовної особистості молодшого школяра: Інформаційний бюлетень кафедри філології і методики початкової освіти: Зб. наук. праць – Івано-Франківськ: НАІР, 2013. – С. 198-204.

Горецька Ольга. Ідеї морально-етичного виховання у педагогічній спадщині М.Стельмаховича // Мирослав Гнатович Стельмахович – видатний український педагог: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 5-6 червня 2014 року, м. Івано-Франківськ. – Івано-Франківськ, 2014. – С.54-57.

Горецька О.П. Формування у майбутніх учителів початкових класів концептосистеми «Війна і мир» (на матеріалі літературних творів Олени Цегельської) // Актуальні питання сучасної педагогіки та психології: наукові дискусії: Зб. тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 26-27 вересня 2014 року). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2014. − С. 75-78.

Гоцанюк Т.В. :

Бродин І.І., Гоцанюк Т.В., Горішній І.З. Сили тертя у задачах фізики//Вісник університету.-Серія Фізика.Функціональні матеріали Вип.5. 2016.-С. 67-77.

Бродин І.І., Гоцанюк Т.В. Методичний посібник для вчителів. Фізика, Дидактичний матеріал.Іано-Франківськ, 2017. С.252

Івасів Я.І.:

Івасів Я.І. Збірник завдань з української мови для підготовки до Державної підсумкової атестації / Я.І. Івасів. – Івано-Франківськ, 2015. – 160 с.

Кравченко І.М. :

Методичні рекомендації щодо оформлення календарно-тематичне планування індивідуального навчання в ЗНЗ (Журнал «Англійська мова та література в школі», № 25-26,вересень, 2014, с.16-22)

Розвиток соціокультурної компетенції учнів на уроках іноземної мови (Журнал «Англійська мова та література в школі», № 25-26,вересень, 2014, с. 30-32)

Edmodo – соціальна мережа для навчання. Мій  досвід.( Журнал «Англійська мова та література в школі», грудень, 2016, с. 40-43 )

Технологія змішаного навчання як інновація дистанційної освіти: переваги та ризики(журнал «Гірська школа Українських Карпат», № 15/2016, с. 237-240)

Проблема забруднення навколишнього середовища: джерела, масштаби, наслідки забруднення (бінарний урок екології та англійської мови) . ( Журнал «Англійська мова та література в школі», ,№ 7-8, березень, 2018с.37-40)

Зіняк Т.Р. :

Методичні рекомендації з економічної та соціальної географії світу. Укладач : Зіняк Т.Р. – Івано-Франківськ : 2016,- 25

Терновська І.І. :

«Завдання для тематичних контрольних робіт з зарубіжної літератури для студентів І-ІІ курсів» (Терновська І.І.,2018 р., 55 ст.)

«Лекції з зарубіжної літератури» (Терновська І.І. 2018р., 70 ст.)

Гавадзин О.Я.

Гавадзин Оксана. Назви одягу, взуття та головних уборів у говірці села Старі Кривотули на Івано-Франківщині. Вісник Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Філологія. Випуск ХV-ХVІІІ. Івано-Франківськ, 2007. С. 713-717.

Гавадзин Оксана. Назви сорочки у говорах Покуття. Вісник Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Філологія. Вип. 27-28. Івано-Франківськ, 2010. С. 374-380.

Гавадзин Оксана. Назви прикрас у говірках Покуття. Українознавчі студії. Випуск 11-12. Івано-Франківськ, 2010-2011. С. 121-127.

Гавадзин Оксана. Назви верхнього одягу в говірках Покуття. Діалектна мова: сучасний стан і перспективи дослідження : програма, матеріали та тези доповідей всеукраїнських наукових читань, присвячених пам’яті діалектолога Валентини Прокопенко / відп. за випуск Н. В. Гуйванюк. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. С. 125-126.

Гавадзин Оксана. Назви взуття у говірках Покуття. «Наукові записки» Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки (Мовознавство). Випуск 100. Кіровоград, 2011. С. 426-428.

Гавадзин Оксана. Назви головних уборів у говорах Покуття. Українознавчі студії. Випуск 13-14. Івано-Франківськ, 2012-2013. С. 60-67.

Гавадзин Оксана. Принципи номінації одягу, взуття, головних уборів, прикрас у говірках Покуття. Вісник Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Філологія. Вип. 36-37. Івано-Франківськ, 2012. С.58-61.

Гавадзин Оксана. Функціонування назв верхнього одягу у говірках Покуття. Вісник Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Філологія. Вип. 32-33. Івано-Франківськ, 2012. С. 330-335.

Гавадзин Оксана. Назви поясного одягу у говірках Покуття. Діалектологічні студії. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2010. С. 230-240.

Гавадзын Оксана. Покутские названия одежды, обуви, головных уборов, украшений в контексте восточнославянских языков. «Филология и лингвистика: современные тренды и перспективы исследования»: материалы Х Международной научно-практической конференции. Краснодар, 2013. С. 57-61.

Гавадзын Оксана. Номинативные процессы в говорах Покутья. Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов : Грамота, 2014. № 8 (38). Ч. 2. С. 43-46.

Гавадзин Оксана. Загальні назви одягу в говірках Покуття. Українознавчі студії. №15-16. Івано-Франківськ . 2014-2015. С.115-123. Гавадзин Оксана. Ареалогія побутової лексики говірок Покуття на позначення одягу, взуття, головних уборів, прикрас. Ямгорів: літературно-краєзнавчий альманах. Городенка, 2015. Ч. 26. С.280-287.

Гавадзин Оксана. Покутський ареал крізь призму побутової лексики. Ямгорів: літературно краєзнавчий і мистецький альманах. Городенка, 2016. Число 27. С. 256-268.

Гавадзин Оксана. Семантика покутської сорочки. Ямгорів: літературно краєзнавчий і мистецький альманах. Городенка, 2017. Число 28. С. 249-261.

Гавадзин Оксана. Християнський мовленнєвий світ покутян. Ямгорів: літературно краєзнавчий і мистецький альманах. Городенка, 2018. Число 29. С. 164-168.

Гавадзин Оксана. Динаміка говірок Покуття. Покуття – колиска українського національного державотворення. Матеріали VII науково-краєзнавчої конференції (у рамках проведення ІХ обласного відкритого покутського фестивалю аматорського мистецтва «Покутські джерела»), м. Тисмениця, 14 вересня 2018 р. / за наукової редакції І. Федоришина та А. Королька. Тисмениця ; Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2018. С. 30-35.

Гавадзин Оксана. Динамічні процеси в говірках у світлі лінгвістичних студій з проекцією на ареал Покуття. Рідне слово в етнокультурному вимірі [Текст] : зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. Дрогобич : Посвіт. 2018. С. 16-27. DOI: https://doi.org/10.24919/2411-475

Гавадзин Оксана. Не боятися йти дорогою святості. Галичина. №31 (5488). 1 серпня 2019 р. С .16.

Гавадзин Оксана. Українознавчі студії Івана Огієнка. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : серія філологічна Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. Вип. ХVІ. С. 149-154. DOI: 10.32626/2309-7086.2019-16-2.149-154

Гавадзин Оксана. Динаміка мовлення покутян (на матеріалі назв одягу) Українознавчі студії. №20. Івано-Франківськ, 2019. С. 173-183. DOI: 10.15330/ukrst.20.173-183

Гавадзин Оксана Просторово-часові характеристики сучасного діалектного мовлення покутян. Мовна комунікація: наука, культура, медицина: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Тернопіль, 4-5 червня 2020р.). Тернопіль: ТНМУ, 2020. 124с.

Гавадзин Оксана. Сучасний простір викладання української мови: виклики та реалії. «Рідне слово в етнокультурному вимірі». Матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції (Дрогобич, 13-14 жовтня 2020), Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2020.

Гавадзин Оксана. Сучасна українська мова. Фонетика. Орфографія. Морфологія: методичні рекомендації для студентів 1 курсу. Івано-Франківськ, 2020. 142 с.

Гавадзин Оксана. Сучасна українська мова. Синтаксис і пунктуація: практикум: навчально-методичний посібник для студентів 2 курсу спеціальності «Право» Івано-Франківськ, 2020. 102 с.

Гавадзин Оксана. Українська література: методичні рекомендації для студентів 1-2 курсів. Івано-Франківськ, 2020. 72 с.

Гавадзин Оксана. Лексикологія української мови: збірник вправ і завдань. Івано-Франківськ, 2021. 168 с.

Гавадзин Оксана. Навчально-методичні матеріали до семінарських занять, самостійної роботи з української літератури для студентів 1-2 курсів. Івано-Франківськ, 2021. 56 c.

Гавадзин Оксана. Постмодернізм в українській літературі: методичні рекомендації для студентів 2 курсу. Івано-Франківськ, 2021. 43 с.