Доробок викладачів циклової комісії

Івасів Я.І.:

Івасів Я.І. Збірник завдань з української мови для підготовки до Державної підсумкової атестації / Я.І. Івасів. – Івано-Франківськ, 2015. – 160 с.

Горецька О.П. :

Горецька Ольга. Проблеми духовності в літературних творах жінок-педагогів Західної України кінця ХІХ – початку ХХ століття // Соціальне посольство Івана-Павла ІІ / Міжнародна наукова конференція (21-22 березня 2013 р., Попрад, Словаччина. Католицький університет у Ружомберку): Збірник наук. статей. – Т. 1. – С.209-215.

Горецька Ольга. Використання виховного потенціалу літературної спадщини Марійки Підгірянки в практиці роботи гірської школи // Гірська школа Українських Карпат. – № 8-9, 2013. – С.263-266.

Горецька О.П. Виховні аспекти літературної творчості Олени Цегельської // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: Зб. наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. П.Тичини – Умань: ФОП Жовтий О.О, 2014. – Вип. 50. − с. 162-168.

Горецька О.П. Виховні аспекти літературної творчості жінок –педагогів Західної України кінця ХІХ – початку ХХ століття // Science and Education a New Dimension.Pedagogy and Psihology, ІІІ (30), Issue: 59, Будапешт, 2015. − с.31-35.

Horetska Olha. Problems of education of mountain children in Olena Tsehelska’s literary works // Journal of Vasil Stefanyk Precarpathian national university: Scientifik edition: Series of social and human sciences. −  Ivano-Frankivsk. − Vol.1, − No. 2, 3, 2014. – p. 69-75.

Горецька О.П. Проблеми виховання дітей-горян у літературній творчості жінок-учителів (західноукраїнські землі кінця ХІХ – початку ХХ ст.) // Гірська школа: сучасні виклики і перспективи розвитку: монографія  / За наук. ред. д.п.н.  Оліяр М.П. – Івано-Франківськ: НАІР, 2017. – С. 271-288.

Робота у складі  журі II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з української мови.

Горецька О.П. Сучасна українська мова з практикумом: Морфологія: Навчально-методичний посібник для студентів 3 курсу спеціальності “Початкова освіта“ – Івано-Франківськ, 2014. – 88 с.

Горецька О.П., Сучасна українська мова з практикумом. Синтаксис складного речення: Навчально-методичний посібник для студентів 5 курсу спеціальності «Початкова освіта” . – Івано-Франківськ, 2014. – 100 с.

Горецька О.П., Оліяр М.П.Сучасна українська літературна мова. Синтаксис: словосполучення і просте речення. Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта» / О.П.Горецька, М.П.Оліяр. – Івано-Франківськ: Сімик, 2014. – 140 с.

Горецька Ольга, Арич Анна-Софія. Використання лінгвістичних казок для збагачення словникового запасу дітей дошкільного віку // Формування мовної особистості молодшого школяра: Інформаційний бюлетень кафедри філології і методики початкової освіти: Зб. наук. праць – Івано-Франківськ: НАІР, 2013. – С. 198-204.

Горецька Ольга. Ідеї морально-етичного виховання у педагогічній спадщині М.Стельмаховича // Мирослав Гнатович Стельмахович – видатний український педагог: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 5-6 червня 2014 року, м. Івано-Франківськ. – Івано-Франківськ, 2014. – С.54-57.

Горецька О.П. Формування у майбутніх учителів початкових класів концептосистеми «Війна і мир» (на матеріалі літературних творів Олени Цегельської) // Актуальні питання сучасної педагогіки та психології: наукові дискусії: Зб. тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 26-27 вересня 2014 року). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2014. − С. 75-78.

Гоцанюк Т.В. :

Бродин І.І., Гоцанюк Т.В., Горішній І.З. Сили тертя у задачах фізики//Вісник університету.-Серія Фізика.Функціональні матеріали Вип.5. 2016.-С. 67-77.

Бродин І.І., Гоцанюк Т.В. Методичний посібник для вчителів. Фізика, Дидактичний матеріал.Іано-Франківськ, 2017. С.252


Кравченко І.М.
 :

Методичні рекомендації щодо оформлення календарно-тематичне планування індивідуального навчання в ЗНЗ (Журнал «Англійська мова та література в школі», № 25-26,вересень, 2014, с.16-22)

Розвиток соціокультурної компетенції учнів на уроках іноземної мови (Журнал «Англійська мова та література в школі», № 25-26,вересень, 2014, с. 30-32)

Edmodo – соціальна мережа для навчання. Мій  досвід.( Журнал «Англійська мова та література в школі», грудень, 2016, с. 40-43 )

Технологія змішаного навчання як інновація дистанційної освіти: переваги та ризики(журнал «Гірська школа Українських Карпат», № 15/2016, с. 237-240)

Проблема забруднення навколишнього середовища: джерела, масштаби, наслідки забруднення (бінарний урок екології та англійської мови) . ( Журнал «Англійська мова та література в школі», ,№ 7-8, березень, 2018с.37-40)

Зіняк Т.Р. :

Методичні рекомендації з економічної та соціальної географії світу. Укладач : Зіняк Т.Р. – Івано-Франківськ : 2016,- 25

Скиданчук О.М. :

Методичні вказівки щодо виконання СРС з предмета «Українська мова» для студентів І-ІІ курсів спеціальність «Правознавство», «Дизайн».-Івано-Франківськ: НАІР,2015.-64с.

Підготовка до контрольних робіт з укр. літ. для студентів І-ІІ курсів.-Івано-Франківськ: НАІР,2017.-171с.

Тематичні контрольні роботи з укр. літ. для студентів І-ІІ курсів.-Івано-Франківськ: НАІР, 2017.-123с.

Стаття «Художньо-смислові виміри у творчості «Покутської Трійці»

Всеукраїн-ська ХV науково-практична конференція «Досліджен-ня із суспільних наук у 2018 році» наукова ініціатива «Універсум» (у співавторстві із Багрій М.А.)

Терновська І.І. :

«Завдання для тематичних контрольних робіт з зарубіжної літератури для студентів І-ІІ курсів» (Терновська І.І.,2018 р., 55 ст.)

«Лекції з зарубіжної літератури» (Терновська І.І. 2018р., 70 ст.)