Проблеми та завдання 2020-2021 н.р.

Проблема, над якою працює циклова комісія:

    Формування компетентностей здобувачів освіти шляхом упровадження

інноваційної освітньої діяльності.

        Першочерговим завданням, над яким працює комісія, є формування висококваліфікованого молодшого спеціаліста, соціально зрілої, громадянської свідомої та всебічно розвиненої творчої особистості з відповідним рівнем знань, національної та загальнолюдської культури, толерантності.
         Основними напрямками роботи комісії є:

  • здійснення рішучого повороту від масового навчання до посилення індивідуального підходу, розвитку творчих здібностей майбутніх спеціалістів, їхньої самостійної праці, використання активних форм та методів навчання;
  • застосовування в навчальному процесі новітніх ефективних навчальних технологій, сучасних засобів навчання;
  • створення електронного навчально-методичного комплексу студента як перспективного напрямку в організації навчальної діяльності студентів;
  • формування мотивації професійних компетенцій при викладанні предметів загальноосвітньої підготовки ;
  • створення та упровадження в навчальний процес науково-методичних засобів навчання як важеля підвищення ефективності та якості освіти;
  • активна робота кабінетів навчальних дисциплін;
  • робота з обдарованими студентами, розвиток їхнього інтелекту та зацікавленості;
  • підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів.

          Викладачі загальноосвітніх дисциплін намагаються відходити від авторитарно-репродуктивного навчання, моделюючи таку систему, яка б формувала у студентів ініціативність, інноваційність, мобільність, гнучкість, динамізм, конструктивність, комунікативність тощо. З метою розв’язання цих завдань циклова комісія впроваджує активні та інтерактивні методи, новітні технології навчання, які базуються на компетентнісному підході. Кожен викладач комісії вважає, що доцільно використовувати таку організацію навчальної діяльності, внаслідок якої здійснюється взаємодія викладача та студента, збігається їхня мета.

          Навчання студентів на першому курсі – перший крок у системі багатоступеневої освіти, яка існує в навчальному закладі. Викладачі відділення добре усвідомлюють вагомість адаптаційного періоду студентів першого року навчання, оскільки засвоєння загальноосвітніх знань є базовим для професійних умінь та навичок майбутнього фахівця. Навчити першокурсників вчитися, прищепити зацікавленість до навчання, до тієї професії, яку вони обрали, виховати відповідальну високоморальну особистість – основне завдання колективу відділення.